Zaloguj

    
Zaloguj

Regionalny konkurs pracy dzikarzy

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie informuje, że w dniu 03.09.2016 r. na terenie zagrody dziczej w Żohatyniu odbędzie się Regionalny konkurs pracy dzikarzy.

ORGANIZATORZY:
Zarząd Okręgowy PZŁ Rzeszów
Komisja Kynologiczna ORŁ w Rzeszowie
Zarząd Koła Łowieckiego,, Sarenka Harta’’
RANGA: Regionalny konkurs pracy dzikarzy
Przewodniczący Komisji Konkursu: Mariusz Krupa
SĘDZIOWIE:
Dariusz Spisak
Piotr Zając
Zofia Karolczyk
Mączyński Konrad

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

Przestrzeliwanie broni i trening strzelecki

img_1318

Zarząd Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie przypomina, że organizuje przestrzeliwanie broni i trening strzelecki na strzelnicy Podkarpackiego Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego w Borze koło Rzeszowa w dniu 02.07.2016 r. (sobota) o godz. 8:00. Dojazd na strzelnicę we własnym zakresie, na miejscu możliwość zakupu amunicji.

Mysliwy, który nie weźmie udziału w szkoleniu oraz przestrzeliwaniu broni nie będzie mógł uczestniczyć w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.

Sekretarz KŁ „Sarenka” w Harcie

 

Odnowiono pamiątkowy krzyż

Staraniem Kolegów Mirosława Króla oraz Zbigniewa Króla, z inicjatywy Kol. Wicełowczego Andrzeja Dubaja został odnowiony pamiątkowy betonowy krzyż z 1875 r. na Starej Leśniczówce. Krzyż upamiętnia śmiertelny wypadek na polowaniu dziedzica z Nienadowej Antoniego Dembińskiego. Koledzy wykonali kawał dobrej roboty, dając przykład jak należy dbać o miejsca historyczne w naszych łowiskach. Serdecznie Kolegom dziękujemy!

DSC01142

Krzyż przed odnowieniem

W trakcie prac

DSC01171

Efekt końcowy

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie uchwalona

W dniu 20 maja bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie, zgodnie z którą koła łowieckie będą wpłacać środki finansowe do kasy Funduszu Odszkodowawczego, a szacowanie szkód łowieckich będzie należało do kompetencji wojewodów. Wysokość składki wpłacanej przez koła łowieckie będzie zależała od liczby i gatunków zwierząt zaplanowanych do pozyskania w rocznym planie łowieckim na dany rok gospodarczy i wyniosą: 600 zł za 1 osobnika łosia;350 zł za 1 osobnika jelenia; 135 zł za 1 osobnika daniela; 105 zł za 1 osobnika sarny; 85 zł za 1 osobnika dzika. Nowela wprowadza również nowe konsekwencje finansowe za niezrealizowanie planu pozyskania zwierzyny – w przypadku niewykonania planu pozyskania, wysokość składki zwiększa się proporcjonalnie do wyrażonego w procentach stopnia niezrealizowania w roku poprzedzającym rok ustalenia wysokości składki. Zgodnie z projektem ustawa powinna wejść w życie z dniem 01.01.2017 r.Tekst ustawy został przekazany do Senatu.
Więcej informacji  w poniższym linku:
Przebieg procesu legislacyjnego

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Adres e-mailowy Koła

Informujemy, że utworzono konto pocztowe naszego Koła: sarenkaharta@gmail.com – od dzisiejszego dnia wszelką korespondencję w wersji elektronicznej prosimy kierować na powyższy adres.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Prace gospodarcze

Prosimy o zgłaszanie się chętnych Kolegów do wykonania niżej wymienionych prac gospodarczych w obwodzie łowieckim nr 158:

  1. Koszenie traw, uprzątnięcie terenu oraz odmalowanie obiektów znajdujących się na Zajeździe Myśliwskim w Żohatyniu.
  2. Naprawa dachu na ambonie w uroczysku Obaraż (przy poletku).
  3. Prace związane z budową drewutni na Zajeździe Myśliwskim.
  4. Podniesienie ambony nad Łachem.
  5. Przeniesienie ambony w uroczysku Obaraż.

Udział w planowanych pracach prosimy uzgadniać z Wicełowczym, Kol. Mariuszem Krupą (tel. 609-727-007).

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Ocena wieku kozłów

DSC_5077

Sezon na rogacze w pełni, jednak przed wyjściem na polowanie warto odświeżyć sobie informacje dotyczące właściwej oceny wieku kozła przed strzałem. W sieci można znaleźć wiele opracowań na powyższy temat, jednym z artykułów z którym warto się zapoznać jest „Ocena wieku kozłów przed strzałem” znajdujący się na stronie www.polunek.pl.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Walne Zgromadzenie Członków Koła za nami

W dniu 15.05.2016 roku w Sali Domu Strażaka w Harcie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie, zwołane przez Zarząd Koła na podstawie §55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, uchwałą z dnia 31 marca 2016 r. W Zgromadzeniu wzięło udział 51 Kolegów, co wystarczyło do stwierdzenia prawomocności obrad i podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie otworzył i powitał zebranych Prezes Zarządu, Kol. Jan Ciećko. Na Przewodniczącego obrad wybrano Kol. Grzegorz Kurasza, a Sekretarzem został Kol. Jan Pilch. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła całościowo przedstawił Prezes Zarządu. Ponadto zostały odczytane sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła, oraz Komisji Etyki Tradycji Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa. Walne Zgromadzenie podjęło 8 prawomocnych uchwał, zatwierdziło przedstawione przez Zarząd Koła sprawozdanie i wykonanie budżetu za rok 2015/2016, udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu oraz przyjęło plan działalności i budżet na rok 2016/2017.
Jedną z przyjętych uchwał jest uchwała w sprawie wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat. Zgodnie z najważniejszymi zapisami § 4 przedmiotowej uchwały ustalono opłatę na zagospodarowanie łowisk w wysokości 384 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery złote) rocznie, tj. 32 zł miesięcznie, która jest płatna z góry w 3 równych ratach, w terminach do 1 czerwca, 31 października, 28 lutego. Opłatę można odpracować przyjmując stawkę w kwocie 12 zł za 1 roboczogodzinę, uzgadniając prace z Łowczym, lub Wicełowczym. Wykonanie prac powinno nastąpić w terminie płatności danej raty opłaty i w ilości roboczogodzin odpowiadającej co najmniej kwocie tej raty. Mając powyższe na uwadze, proszę Kolegów chętnych do prac w łowiskach o mobilizację i jak najszybsze zgłaszanie się do Łowczych celem odpracowania obowiązkowej opłaty. Przypominamy, że wymagalność opłaty pierwszej raty upływa z dniem 1 czerwca – po tym terminie nie ma możliwości odpracowania pierwszej raty, tylko należy ją wpłacić do kasy Koła.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Mapa obwodu nr 142

Informujemy, że w zakładce teren polowań została opublikowana mapa obwodu łowieckiego nr 142 z podziałem na łowiska. Obecnie trwają prace nad stworzeniem podobnej mapy dla obwodu nr 158. Zapraszamy do korzystania i weryfikacji podziału obwodu na łowiska w terenie. Darz Bór!!!

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Witamy

Witamy na nowej stronie Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie.
Znajdą tu Państwo informacje o naszym kole, ciekawostki oraz zdjęcia archiwalne jak i aktualne.