Walne Zgromadzenie Członków Koła za nami

W dniu 15.05.2016 roku w Sali Domu Strażaka w Harcie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie, zwołane przez Zarząd Koła na podstawie §55 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, uchwałą z dnia 31 marca 2016 r. W Zgromadzeniu wzięło udział 51 Kolegów, co wystarczyło do stwierdzenia prawomocności obrad i podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie otworzył i powitał zebranych Prezes Zarządu, Kol. Jan Ciećko. Na Przewodniczącego obrad wybrano Kol. Grzegorz Kurasza, a Sekretarzem został Kol. Jan Pilch. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła całościowo przedstawił Prezes Zarządu. Ponadto zostały odczytane sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła, oraz Komisji Etyki Tradycji Zwyczajów i Popularyzacji Łowiectwa. Walne Zgromadzenie podjęło 8 prawomocnych uchwał, zatwierdziło przedstawione przez Zarząd Koła sprawozdanie i wykonanie budżetu za rok 2015/2016, udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu oraz przyjęło plan działalności i budżet na rok 2016/2017.
Jedną z przyjętych uchwał jest uchwała w sprawie wpisowego, składki członkowskiej i innych opłat. Zgodnie z najważniejszymi zapisami § 4 przedmiotowej uchwały ustalono opłatę na zagospodarowanie łowisk w wysokości 384 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery złote) rocznie, tj. 32 zł miesięcznie, która jest płatna z góry w 3 równych ratach, w terminach do 1 czerwca, 31 października, 28 lutego. Opłatę można odpracować przyjmując stawkę w kwocie 12 zł za 1 roboczogodzinę, uzgadniając prace z Łowczym, lub Wicełowczym. Wykonanie prac powinno nastąpić w terminie płatności danej raty opłaty i w ilości roboczogodzin odpowiadającej co najmniej kwocie tej raty. Mając powyższe na uwadze, proszę Kolegów chętnych do prac w łowiskach o mobilizację i jak najszybsze zgłaszanie się do Łowczych celem odpracowania obowiązkowej opłaty. Przypominamy, że wymagalność opłaty pierwszej raty upływa z dniem 1 czerwca – po tym terminie nie ma możliwości odpracowania pierwszej raty, tylko należy ją wpłacić do kasy Koła.

Sekretarz KŁ”Sarenka” w Harcie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.